Özel Kumru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Telefon: +90 312 382 41 26

Kaynaştırma ve Destek Eğitimi

Hizmetlerimiz»Kaynaştırma ve Destek Eğitimi

Kaynaştırma ve Destek Eğitimi

Kaynaştırma ve Destek Eğitimi

Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlama işlemidir. Sağlık kurulu raporuyla engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulu kararı ile destek eğitim programlarından yararlanması uygun görülen bireylere verilen eğitimdir.

Kaynaştırma Uygulamaları ve Çeşitleri Tam Zamanlı Kaynaştırma:
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır.

Yarı Zamanlı Kaynaştırma:
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel sınıftadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim almaktadır.

Tersine Kaynaştırma:
Yetersizlikleri olmayan bireyler istekleri doğrultusunda özellikle okul öncesi eğitimde, çevrelerindeki kaynaştırma uygulaması yapan özel eğitim okullarında açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler.

Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Çocuklara başarabilecekleri görevler verilmeli başarılar ödüllendirilmelidir.
Öğrencinin yetersiz yönleri kadar yeterli yönleri de bilinmelidir.
Normal sınıf içinde tek bir yetersizlik türüne yönelik yerleştirme yapılmalıdır.
Eğitim okulda olduğu kadar okul dışı ortamlarda da devam ettirilmeye çalışılmalıdır.
Çocuğun güvenini, kişiliğini, ilgisini sarsacak sözlerden kaçınılmalıdır.
Çocuğu normal hale getirmek değil de yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak en önemli hedef olmalıdır.
Yapılan etkinlikler bireyin duyu kalıntısına hitap edecek şekilde planlanmalıdır.
Ders konularının analizleri yapılmalı konular parçalara ayrılmalıdır.
Sosyal, kültürel, iş ve meslek eğitimi çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
Her aşamada çocuklar güdülenmeli ve teşvik edilmelidir.
Yetersizlik ne olursa olsun bireyi olduğu gibi kabul etmek esas alınmalıdır.
Çalışmalarda aile ve yakın çevresinin desteği alınmalıdır.
Öğrencinin öğrenciye rehberlik etmesine yer verilmelidir.
Etkinlikler sonucunda çocuğa geri bildirimler verilmeli, geldiği durum hakkında bilgiler verilmelidir.
Çalışmalar sürekli gözlenmeli kayıt edilmeli ve durum hakkında aileye açıklamalar yapılmalıdır.
Sınıflarda 15 öğrenciye 1 kaynaştırma öğrencisi planlanmalı zorunlu olmadıkça birden fazla öğrenci alınmamalıdır.
Her kaynaştırma öğrencisi için ayrı bir B.E.P hazırlanmalıdır.
En iyi öğretim bireyselleştirmeden toplumsallaştırmaya, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru giden yoldur. Öğretmenlerin öğrenciye sunacakları bilgi alanlarını bu eğitim ilkelerine göre düzenlemeleri yararlı olacaktır.
Öğrenmenin verimini artırmak için, sözel yöntemin yanında gözlem, deney, modelleştirme, problem çözme, soru- cevap, tartışma, grup çalışması vb. öğretim yöntemlerinin de kullanılması uygun olacaktır.
En iyi öğrenilen şeyler kendi kendine yaparak ve yaşayarak öğrenme durumuyla ortaya çıkar. Öğretmen bu yöntemi tüm etkinliklerin temeline almalıdır. Yaşantı, dramatize, gösteri yöntemlerinin kullanılmasına özen göstermelidir.
Öğretim etkinliklerinde görsel- işitsel materyaller kullanılması uygun olur. Çünkü öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar çoksa öğrenme o kadar iyi, unutma o kadar geç olacaktır.
Öğrenciler düşük not aldıkları zaman öğretmenler öğrenciler hakkında önyargı beslememeli onlara karşı ilgi ve güvenini yitirmemelidir.
Öğretmen ders anlatırken öğrenci ile sürekli göz iletişiminde bulunmalıdır.

Özel Eğitimin, İhtiyacı Olan Bireylere Yararları
BEP aracılığı ile kapasite ve öğrenme hızına göre eğitim alır.
Kendine güven, takdir edilme, işe yarama, cesaret, sorumluluk gibi sosyal değerleri gelişir.
Özelliklerine uygun ortamdan dolayı uyum ve başarısı artacaktır.
Olumsuz davranış yerine olumlu davranışları artacaktır.
Normal öğrencilerle birlikte çalışmaları daha büyük başarılar için kendilerinde istek ve cesaret uyandırır.
Eğitim programlarına ek olarak aile eğitimi, sosyal, kültürel ve serbest zaman etkinlikleri sayesinde öğrenmeleri gelişir.

Normal Çocuklara Yararları
Engelli bireye karşı kabul, hoşgörü, yardımlaşma, demokrasi ve ahlaki anlayışları gelişir.
Bireysel farklılıkları doğal karşılar ve saygı gösterir.
Kendi yetersizliklerini görme, bunları kabul etme ve giderme davranışları gelişir.
Özürlülerle birlikte yaşamayı öğrenir.
Liderlik ,model olma ve sorumluluk duygusu gelişir.

Ailelere Yararları
Çocuk üzerindeki beklentileri çocuklarının kapasiteleriyle uygunluk göstermeye başlar.
Okula bakış açıları değişir.
Çocukların ilgi ve ihtiyaçları konusunda daha sağlıklı bilgi edinirler.
Aile içi çatışmalar azalır ve aile sağlığı artar.
Çocuklarına nasıl yardım edecekleri konusunda yeni yollar öğrenirler.

Öğretmenlere Yararları
Şartsız kabul, sabır, hoşgörü, bireysel özelliklere saygı davranışları gelişir.
B.E.P hazırlama ve uygulamada daha başarılı olurlar.
Eğitimde ekonomiklik ve fırsat eşitliği sağlanır.
Kaynaştırma öğrencisi ile yapılan çalışmalar sayesinde öğretim becerileri gelişecek ve deneyimleri artacaktır.

Bu yararlar, entegrasyonda rolü olan herkesin şu özelliklere sahip olması ile sağlanabilir:
Kaynaştırma ve kaynaştırma öğrencileri hakkında bilgi sahibi olma,
Yeniliklere ve değişmeye açık olma,
İnsanları ön yargısız kabul gösterici olma,
Tarafsız ve objektif olma,
Tutarlı, kararlı, dengeli, kişilik yapısına sahip olma,
Özel eğitim alanını öğrenmeye ve öğretmeye hazır ve istekli olma,
Sabırlı, sakin, sevgi dolu olma,
Empatik bir anlayışa sahip olma,
Görev aldığı kurumun amaç ve ilkeleriyle bağdaşım içinde olma,
İşbirliğini seven bir kişi olma.

Kaynaştırma uygulamalarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler:
Devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilir. Ancak bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır. Değerlendirmede, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim programlarında hedeflerin gerçekleştirilmesi esas alınır.
Zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilere, ilköğretimde sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak, yaşı ve fiziksel gelişimi uygun öğrenciler, sınıf öğretmeninin önerisi ve ailelerinin onayı ile birinci sınıfı iki yıl tekrar edebilirler.
İlköğretim programını başarı ile tamamlayanlara diploma; alınan her türlü özel eğitim önlemlerine rağmen, ilköğretim programı/uyarlanmış ilköğretim programının amaçlarını gerçekleştiremeyen öğrencilere öğrenim belgesi verilir.

Kaynaştırma eğitiminde öğrencilerin yetersizliğine değerlendirilmeleri şu şekilde olmalıdır:
Kaynaştırma eğitimi uygulamaları öğrenciler arasında eğitim ve öğrenme ihtiyaçları açısından program uyarlamalarını,bireyselleştirmeyi kapsar ve içerir;ayrımcılığı değil.KAYNAŞTIRMA EKOSİSTEM GİBİDİR,Ne Eksik Ne Fazla...
Görme yetersizliği olan öğrencilere ; yazılı yoklamalarda yeteri kadar zaman verilir. Braille-kabartma yazı olarak verilen yanıtlar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. Yazılı yoklamalarda daktilo, bilgisayar gibi cihazlardan yararlanılabilir. Bu öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar.
İşitme yetersizliği olan öğrenciler ; ilköğretim ve orta öğretimde istekleri doğrultusunda, yabancı dil programlarının bazı konularından veya tamamından muaf tutulurlar. Bu öğrencilerin başarıları yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilir.
Ortopedik yetersizliği olan öğrencilerden ; yazmada güçlük çektiği belirlenenler sözlü olarak değerlendirilir. Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizliği olanlar ise, çoktan seçmeli testler ile değerlendirilebilir.
Dil ve konuşma güçlüğü olan öğrencilerin ; değerlendirilmesinde yazılı sınavlar, ödevler ve projeler dikkate alınır.
Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ; güçlükten etkilenme durumlarına göre yazılı sınav veya sözlü değerlendirmelerin herhangi birinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar. Hiperaktivite ve dikkat yetersizliği olan öğrencilerin bu özellikleri göz önüne alınarak, kısa yanıtlı ve az sorulu yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilirler.
Otistik ve duygusal uyum güçlüğü olan öğrencilerin ; değerlendirilmeleri; öğrencilerin hazır oldukları zamanlarda yapılır.